Regulamin Strefy Płatnego Parkowania

Start 9 Regulamin Strefy Płatnego Parkowania

§ 1. Regulamin określa zasady pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej Strefie.§ 2. Użyte w regulaminie określenia oraz skróty oznaczają:

1) SPP – Strefa Płatnego Parkowania,

2) bilet parkingowy – dowód wniesienia opłaty za parkowanie w SPP,

3) parkomat – urządzenie inkasująco-rejestrujące, wydające za opłatą bilety parkingowe na czas określony,

4) abonament – dokument potwierdzający wniesienie opłaty za parkowanie pojazdu na określony czas, zawierający numer ewidencyjny, nr rejestracyjny pojazdu i okres ważności,

5) karta parkingowa – dokument wydany przez właściwy organ administracji osobom o obniżonej sprawności ruchowej lub placówkom obsługującym te osoby,

6) identyfikator – identyfikator postojowy mieszkańca obszaru SPP, dokument potwierdzający wniesienie opłaty za parkowanie pojazdu na określony czas, zawierający numer ewidencyjny, nr rejestracyjny pojazdu i okres ważności,

7) MZGKiM – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie,

8) opłata dzienna – opłata jednorazowa umożliwiająca parkowanie w SPP przez całodzienny czas jej działania,

9) kontroler SPP – pracownik MZGKiM posiadający upoważnienie do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w SPP lub strażnik Straży Miejskiej,

10) inkasent SPP – pracownik MZGKiM upoważniony do pobierania opłat i wydawania biletów parkingowych,

11) Uchwała – uchwała Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłaty dodatkowej, sposobu ich pobieraniaoraz uchwała Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania.

§ 3.

1. Za parkowanie pojazdów w SPP na terenie miasta Lubaczowa pobiera się opłaty w wysokości ustalonej w Uchwale, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 16.00, z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni wolnych od pracy.

2. Opłaty obowiązują w SPP, której obszar oznakowany jest znakami pionowymi D-44 (strefa płatnego parkowania), D-45 (koniec strefy płatnego parkowania).

§ 4.

1. Opłaty za parkowanie pojazdów w SPP można uiszczać w następujący sposób:

1) poprzez zakup biletu u inkasenta SPP,

2) poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkometrze,

3) poprzez wykupienie w MZGKiM określonego abonamentu czasowego lub identyfikatora,

4) poprzez aplikację w urządzeniu mobilnym (po uruchomieniu takiej możliwości).

2. Wniesienie opłaty dziennej polega na wykupieniu biletu parkingowego o wartości równej opłacie określonej w Załączniku nr 2 do Uchwały.

3. Identyfikator może nabyć osoba zameldowana przy ulicy, na której obowiązuje SPP.

4. Karty abonamentowe oraz identyfikatory można nabyć wyłącznie w kasie MZGKiM.

§ 5. Obowiązkiem użytkownika pojazdu (kierowcy) parkującego pojazd samochodowy w obszarze SPP jest opłacenie czasu postoju, zgodnie z obowiązującym cennikiem, w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

§ 6.

1. W przypadku parkowania bez wniesionej opłaty (brak karty abonamentowej, biletu parkingowego, karty parkingowej, identyfikatora) kierujący pojazdem winien na podstawie wezwania pozostawionego przez kontrolera SPP uiścić opłatę dodatkową w kasie MZGKiM lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty wystawienia wezwania. Inkasenci SPP nie są uprawnieni do pobierania opłat dodatkowych.

2. Opłata dodatkowa uiszczona w tym samym lub następnym dniu roboczym wynosi 20,00 zł, uiszczona w kolejnych 5 dniach roboczych – 30,00 zł, uiszczona w późniejszym terminie – 50,00 zł.

FAQ

Zadaj pytanie

obsluga [at] spp.lubaczow.pl