Zasady anulowania wezwania do zapłaty

Start 9 Zasady anulowania wezwania do zapłaty

Zasady anulowania nałożonych wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie pojazdów samochodowych
w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Lubaczowa

 1. Anulowanie wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie pojazdów samochodowych dopuszczalne jest następujących przypadkach:
  1. zaistnienia oczywistych błędów pisarskich oraz innych oczywistych pomyłek w drukach,
  2. okazania w biurze Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie biletu zakupionego w parkomacie, potwierdzającego uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu, którego zawiadomienie (wezwanie) do uiszczenia opłaty dodatkowej dotyczy,
  3. okazania abonamentu ważnego w dniu wystawienia zawiadomienia do uiszczenia opłaty dodatkowej,
  4. nałożenia opłaty dodatkowej na inwalidę posiadającego aktualna kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych wydaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. 2014, poz.870 z późn. zm.) w przypadku gdy inwalida zmuszony był parkować pojazd na miejscu innym niż oznakowane znakiem D-18a (parking – miejsce zastrzeżone) z dodatkowa tabliczką T-29 (informacja o miejscu dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez mające trudności w poruszaniu się osoby niepełnosprawne) z powodu zajęcia wyznaczonego miejsca dla inwalidy przez inny pojazd i w przypadku nie wystawienia karty parkingowej w miejscu widocznym,
  5. awarii parkomatów w czasie nałożenia kary, awarii powodującej pobór wrzucanych pieniędzy i brak wydania kwitu parkingowego,
  6. braku możliwości ustalenia właściciela pojazdu lub jego miejsca zamieszkania,
  7. wyrejestrowania pojazdu,
 2. Na okoliczność anulowania wezwania sporządza się protokół, w którym opisuje się zaistniałą sytuację i anuluje wezwanie. Protokół podpisuje osoba zainteresowana i sporządzająca.

FAQ

Zadaj pytanie

obsluga [at] spp.lubaczow.pl